Krise- og omsorgsplan

1. Skilsmisser, alvorlig sygdom, krisesituationer o.lign.
Hvis et af ovenstående indtræffer, orienteres klasselæreren og der gives klasselæreren mulighed for at få en samtale med den pågældende elev.

Klasselæreren:

 • Kontakter hjemmet for at aftale, hvad der skal gøres i forhold til eleven, klassekammeraterne og hvad skolen i øvrigt kan/skal gøre.
 • Orienterer lederen og klassens lærere.
 • Kontakter evt. ressourcepersoner som sundhedsplejerske, skolepsykolog m.v.
 • Sørger for opfølgning

2. En elev mister en forældre eller søskende, nært familiemedlem
Hvis et af ovenstående indtræffer, orienteres klasselæreren. Denne orienterer klassen og skolens lærere om dødsfaldet.

Klasselæreren:

 • Kontakter hjemmet for at aftale:
 • Hvornår eleven møder i skolen
 • Hvad klassen skal orienteres om
 • Første møde med klassen/skolen efter dødsfaldet
 • Hvordan det skal markeres i klassen
 • Deltagelse i begravelse (elever/lærere)

Når eleven møder på skolen igen, kan klasselæreren få den første time, evt. flere timer sammen med klassen.

Begravelsen:

Klasselæreren sørger for:

 • Blomster fra klassen.
 • At forberede elevernes evt. deltagelse i begravelsen.
 • Evt. selv deltage i begravelsen.

Opfølgning:

 • Opmærksomhed overfor eleven.
 • Opmærksom på sorgreaktioner eller mangel på samme
 • Nogle bearbejder sorgen hurtigt efter dødsfaldet. Andre får først mærkbare reaktioner noget efter. Skyldfølelsen er typisk et udslag af sorgreaktionen hos børn og unge mennesker. Hos børn forbindes skyldfølelse ofte med om de fortsat kan lege og have det sjovt. Hos teenagere forbindes den med ”magisk tænkning”: Døde hun fordi jeg sagde hun var dum? Døde han fordi jeg sparkede ham? I denne sammenhæng er rådgivning og vejledning meget vigtig.
 • Vær opmærksom på om barnet har tydelige og længerevarende adfærdsændringer.
 • Har alvorlige problemer med skolearbejdet.
 • Vær opmærksom på om barnet har vedblivende stærke minder f.eks. hvis barnet har fundet afdøde/været med i en trafikulykke.Vær opmærksom på om barnet har hovedpine eller mavepine over en længere
  periode
 • Evt. benytte ressourcepersoner såsom sundhedsplejerske, psykolog, præst m.v.
  Vær opmærksom på højtidsdage, jul, fødselsdage, dødsdag m.v.

3. En elev dør.
Lige efter dødsfaldet:

Skolelederen underretter skolens lærere, øvrige ansatte, evt. skolebestyrelsen.

 • Skolens elever og lærere samles i gymnastiksalen, hvor alle orienteres af skole-lederen, om dødsfaldet og evt. hændelsesforløbet.
 • Derefter går alle ud til skolens flagstang og flaget hejses på halv, hvorefter der kan synges en sang eller to.
 • Efterfølgende holdes et minuts stilhed.
 • Alle elever og deres lærere går i klasserne.
 • Elevens klasselærer beholder klassen resten af dagen.
 • Hvis klasselæreren ønsker det, skal der være mulighed for bistand af en kollega.
 • Tal åben og konkret om det, der er sket.
 • Lad eleverne tale om det, de tænker og føler.
 • Klasselæreren iværksætter sammen med skolelederen, at ingen elev er alene, når han/hun kommer hjem.
 • Skolen sørger for at elevernes forældre underrettes skriftligt om dødsfaldet.

Klasselæreren og skolelederen kontakter/besøger hjemmet for at:

 • Afdække hændelsesforløbet.
 • Aftale hvad klassen skal vide.
 • Aftale hvorledes dødsfaldet skal markeres i klassen.
 • Aftale elevernes og lærernes deltagelse i begravelsen.
 • Klasselæreren sørger for evt. med hjælp af forældrerådet:
 • Dødsannonce fra klassen
 • Blomster/krans fra klassen

Begravelsen:
Når dagen for begravelsen er fastsat, får elevens klasse meddelelse med hjem om deltagelse i begravelsen. Det bør nævnes i meddelelsen, at det er vigtigt, at eleverne har en voksen at være sammen med ved begravelsen. Denne voksne kan ikke være læreren. Det vil være godt, at så mange af eleverne som muligt kan være med ved begravelsen, da det kan være af stor betydning for bearbejdelsen af sorgen i den nærmeste fremtid.

 • Frivillighed – ikke pres.
 • Tal indgående i klassen om hvad der skal ske ved begravelsen. Dette er vigtigt, hvad enten eleverne deltager eller ej
 • Skolen er helt eller delvist lukket for undervisning på begravelsesdagen.
 • På begravelsesdagen holder klasselæreren klassen samlet. Børn, der har brug for at være hjemme, skal have lov.
 • Skolen kan evt. afholde en kort mindehøjtidelighed for alle elever på skolen.
 • Flaget hejses på halv.
 • Skolelederen sørger for dødsannonce fra skolen samt lærere/ansatte.
 • Skolen sørger for krans/bårebuket fra skolen.
 • Skoleleder og lærere/ansatte deltager i begravelsen.

Opfølgning:
Det er vigtigt at klassens lærere får megen støtte og hjælp fra kolleger.

Vær opmærksom på elevernes sorgreaktioner:

 • Nogle bearbejder sorgen hurtigt, andre får først mærkbare reaktioner senere.
 • Skyldfølelse er et typisk udslag. Kan man godt lege og have det sjovt? Hos teenagere forbindes det ofte med ”magisk tænkning”: Døde hun fordi jeg sagde hun var dum? Eller fordi jeg sparkede ham? Rådgivning og vejledning er meget vigtigt.
 • Vær opmærksom på om barnet har længerevarende og tydelige adfærdsændringer.
 • Har alvorlige problemer med skolearbejdet.
 • Om barnet har hovedpine, mavepine over en længere periode.

Sorgens fire stadier:

 1. Chokfasen - varer fra et øjeblik til nogle dage
 2. Reaktionsfasen - kan vare i flere uger
 3. Bearbejdningsfasen - kan vare i over et år
 4. Nyorienteringsfasen - vil bestå hele tiden. Individet kan leve med et ar i sjælen som aldrig forsvinder.

Samtaler i klassen, hvor man kan sætte ord på tanker og følelser, vil fortsat have stor betydning.

Klassesamtalen kan konstrueres på følgende måde:

 1. Introduktion
 2. Fakta
 3. Tanker
 4. Reaktioner
 5. Information
 6. Afslutning

I de ældre klasser vil det være godt med samtaler i mindre grupper.

Det kan have stor betydning for klassen at:

 • at afdødes stol og bord bliver stående tom i klasseværelset
 • at der ligger blomster på bordet de første dag efter dødsfaldet
 • der kan være konkrete ting der minder om den døde
 • at afdødes grav besøges af klassen

Læreren kan evt. kontakte ressourcestærke personer i sorgbearbejdelsen f.eks. psykolog, sundhedsplejerske, præst m.v.
For at tage del i ovennævnte situationer kræves ikke noget overmenneske – kun et medmenneske. Alligevel er det legalt og forståeligt ikke at kunne, blot man sikrer sig, at en anden eller andre tager over.

4. En medarbejder dør.

 • Lige efter dødsfaldet: Lederen underretter samtlige medarbejdere og skolebestyrelsen.
 • Lærerne informerer klasserne.

Hvis det er en klasselærer, der er død, må klassen informeres af skolens leder eller en lærer, klassen kender godt. Denne bør derefter ”beholde” klassen resten af skoledagen. Man bør endvidere sørge for, at ingen elever kommer hjem til et tomt hus, især i de yngste klasser.


Ledelsen sørger for:

 • Flaget hejses på halv stang, når alle er informeret.
 • Hele skolen kan evt. samles ved flagstangen og synge et par sange.
 • Kortfattet meddelelse til forældrene.
 • Kontakt til den afdødes familie.
 • Dødsannonce fra skolen.


Møde i lærerrådet for at aftale:

 • Kollegers kontakt til de pårørende.
 • Dødsannonce/nekrolog fra kolleger.
 • Kollegers deltagelse i begravelsen.
 • Berørte elevers deltagelse i begravelsen.
 • Elevers forberedelse af begravelsen – blomster m.m.
 • Lærernes forberedelse af eleverne om, hvad der skal ske ved begravelsen.


Opfølgning – omsorgsarbejde:

 • Omsorg for kolleger.
 • Opmærksom på sorgreaktioner hos eleverne.
 • Evt. emnearbejde om sorg/krise i de berørte klasser.
 • Benyttelse af ressourcepersoner – sundhedsplejerske, psykolog, præst m.v.
 • Omsorg af efterladte.

5. Alvorlig ulykke i forbindelse med skolegangen.


Ulykker på skolen:


Forholdsregler på ulykkesstedet:

 • Den/de lærere, der er til stede, sørger for, at der tilkaldes ambulance og lederen underrettes.
 • Lærerne prøver at holde eleverne væk fra ulykkesstedet.
 • Lærerne forsøger at hjælpe den/de tilskadekomne.

Underretning:


Ledelsen sørger for:

 • At underrette elevens/elevernes hjem om ulykken.
 • At informere medarbejderne.
 • At tilkalde ressourcepersoner, hvis det er nødvendigt med krisehjælp.
 • At eleverne i de berørte klasser får en kortfattet skriftlig meddelelse med hjem.
 • At orientere daginstitutionerne og sikre, at ingen kommer hjem til et tomt hjem.
 • At tage sig af evt. henvendelser fra pressen.

Lærerne informerer klasserne om det skete.


Ulykker uden for skolen (ekskursioner, lejrskole m.v.):


Forholdsregler på ulykkesstedet:

 • Lærerne sørger straks for at tilkalde ambulance.
 • Lærerne underretter lederen, som giver hjemmet besked om ulykken.
 • Lederen sørger for ekstra personale på ulykkesstedet, så læreren kan tage med ambulancen.
 • klassen/eleverne bringes så vidt muligt tilbage til skolen, hvor forældrene kan afhente deres børn.

Skolen sørger for den nødvendige krisehjælp.


Skolen sørger endvidere for, at informere øvrige ansatte.


Evt. henvendelser fra pressen, tager lederen sig af.


Klasselæreren sørger for at snakke med klassen om det skete og er samtidig opmærksom på elevernes reaktioner.


Er ulykken skyld i et længere fravær fra skolen, tager skolen/klasselæreren kontakt til hjemmet.


Ved alle ulykker, hvor forsikringsselskaber skal indblandes, indkalder lederen forældrene til en snak om det skete og får alle aspekter belyst. Evt. lærere, der har overværet ulykken, inddrages i denne opklarende fase.


6. Brand:


Brandinstruks for Lyne Friskole:


Den, der opdager branden, melder straks: BRAND – alle forlader bygningen.

Dette kan ske ved at råbe – BRAND eller ved ringning.


Samme person sørger for:


1: At tilkalde brandvæsenet TRYK 112


Afgiv melding om:

 • Hvor det brænder
 • Hvad der brænder
 • Hvorfra du ringer
 • Er der tilskadekomne
 • Vagt v. indgang, der viser vej til brandsted

2: Red mennesker i fare:

 • Sørg for, at alle personer kommer ud af de truede bygningsafsnit, hvis dette er muligt.
 • Alle møder på LEGEPLADSEN 
 • Kontroller om alle er kommet ud.
 • Kan alle ikke komme ud pga. røg, skal dørene til alle rum være lukket.
 • Hjælp evt. tilskadekomne.

3: Begræns ilden:

 • Luk døre og vinduer til det brændende område
 • Begynd slukningen af ilden med de tilstedeværende slukningsredskaber.

4: Ved redningsberedskabets ankomst:

 • Underret redningsmandskabet om brandstedets beliggenhed, brandens omfang og eventuelle personer, der ikke er kommet i sikkerhed.


VIGTIGT: UDVIS RO OG BESINDIGHED