Lyne Friskole's vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution Lyne Friskole


Hjemsted og formål

§ 1

Lyne Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i RingkjøbingSkjern kommune, Region Midt. Skolens adresse er Glibstrupvej 4, Lyne, 6880 Tarm.

CVR-nr: 28 27 71 72.

Skolen er oprettet den 5/1-2005.


§ 2

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.


Stk.2.

Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:

• At være inspireret af den grundtvig – koldske skoletradition

• At tilbyde undervisning fra børnehaveklassen til og med 9. klasse

• At give undervisningen i grundfagene særlig prioritet.

• At kunne samarbejde på tværs af klasserne.

• Løbende evaluering af undervisningen og tilretning af de pædagogiske arbejdsmetoder

• At arbejde for et tæt samarbejde mellem skole, områdets børnehaver & SFO.

• At skabe rammerne for livsglæde, læring, faglighed og leg i fællesskab mellem skole, forældre

og elever – hvor elevernes trivsel og dannelse er en fælles opgave

• At skolegangen skal ruste det enkelte barn – på baggrund af indtryk og udtryk – til at udvikle

sig til et helt menneske, der med livsglæde og livsmod bevæger sig ud i livet.


Stk 3

Skolen kan – efter bestyrelsens beslutning – udvide med tilbud om pasning af børn i puljeordning

og skolefritidsordning (SFO), i henhold til friskolelovens 36a. Udvidelsen kan dog kun finde sted,

såfremt puljepasningsinstitutionen Børnebo Lyne ophører med den ene eller evt. begge

ovennævnte opgaver.


Skolens drift

§ 3

Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og fra andre med interesse for

skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige.

Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel

i “Lov om friskoler og private grundskoler mv.”


Stk.2.

Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud

ved driften tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå

fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af

undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver

ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.


Stk.3.

Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse

med bestemmelserne i “Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Midlerne må ikke anbringes

på konti, som andre end skolen har rådighed over.


Forældrekreds og skolekreds

§ 4

Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af “Lov

om friskoler og private grundskoler mv.” og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der

har forældremyndighed over eleven, eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.


Stk.2.

Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med

undervisningen i henhold til “Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Forældrekredsen

fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet, jfr. § 6 og § 14 stk.2.


Stk.3.

Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene samt andre, som

ønsker at støtte skolen. Alle nye medlemsskaber skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan

indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et

eventuelt mindretal i bestyrelsen.


§ 5

Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.


Stk.2.

Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive

stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere

§ 11 stk.1.


Stk.3.

Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet af skolekredsen, såfremt medlemmet er i

restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsens

afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som mindst 1 medlem af bestyrelsen.


Tilsyn

§ 6

I henhold til § 4 stk. 2 udøver forældrekredsen det overordnede tilsyn med skolens almindelige

virksomhed. Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og

forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.


Stk.2.

Efter bestemmelserne i “Lov om friskoler og private grundskoler mv.” kan der desuden vælges en

eller flere eksterne tilsynsførende til at varetage visse nærmere definerede tilsynsopgaver.

Undlader forældrekredsen at vælge tilsynsførende, varetages tilsynet af kommunalbestyrelsen.


Stk.3.

Valg af tilsynsførende skal ske for højst fire år ad gangen. Valget sker på et særligt indkaldt

valgmøde, der kan afholdes i forbindelse med generalforsamlingen. Bestyrelsen er ansvarlig

for indkaldelse af forældrekredsen til dette valgmøde. Valget skal gennemføres efter ministeriets

bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Det skal af indkaldelsen fremgå, hvem bestyrelsen

indstiller som tilsynsførende, idet ethvert forældrekredsmedlem på valgmødet kan foreslå andre

kandidater. Ved valg af tilsynsførende kan kun medlemmer af forældrekredsen afgive stemme.


Stk.4.

De tilsynsførende, afgiver hvert år en skriftlig erklæring til skolens bestyrelse og forældrekredsen.

Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.


Stk. 5.

Så vidt muligt uddyber den eller de tilsynsførende den skriftlige erklæring ved en mundtlig beretning på skolens ordinære generalforsamling. I øvrigt skal tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i “Lov om friskoler og private grundskoler mv.”


Generalforsamling

§ 7

Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med skolekredsen og forældrekredsen på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende

erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering. Se endvidere

§ 16, § 17, § 19 og § 20.


Stk.2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i Lyne. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts – 30. april. Den indkaldes af bestyrelsen ved

almindeligt brev eller et elektronisk medie til skolekredsens og forældrekredsens medlemmer med

mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering.

4. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer.

5. Skolekredsens valg af suppleanter.

6. Indkomne forslag.

7. Eventuelt.


Stk.3.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til

bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for skolekredsen og forældrekredsen

ved indkaldelsen til generalforsamlingen, jfr. også § 6 stk. 3. Forslag, der vedrører bestyrelsens

overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen.


Stk.4.

Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder.


§ 8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen

eller mindst 1/4 af forældre- og skolekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som en

ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.


§ 9

Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jfr. § 19

og 20.


Stk.2.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se

dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.


Stk.3.

Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.


Bestyrelsens sammensætning

§ 10

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være forældre til børn på skolen.


Stk.2.

Bestyrelsen skal sammensættes af 2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen,

mens 5 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen. Skolen har altså 2 vælgende organer,

idet forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på et særligt møde, der

afholdes i forbindelse med generalforsamlingen efter reglerne i bekendtgørelse om valg af

tilsynsførende. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til dette særlige

valgmøde.


Stk.3.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt, første

gang med 3, efter foretagen lodtrækning.

Hvis dagsordenen for det vælgende organ indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere

bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig

stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de pågældende. Dagsordenen skal i disse tilfælde

også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.


Stk.4.

Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de 2 forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene

bringes i forslag af forældre og alene vælges på stemmer afgivet af forældre. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen

mod forældrenes ønske.


Stk. 5.

Genvalg kan finde sted.

Der vælges hvert år mindst 4 suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal vælges af og blandt

forældrene. Valget gælder for 1 år.


Stk.6.

Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i bestyrelsen

opretholdes, og et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt

af og blandt forældrene. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den

relevante suppleant automatisk.


Stk. 7.

Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt af

henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen.


§ 11

Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af

bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til

elever på skolen.

Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger

truffet af den organisations, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den

pågældende.


Stk.2.

Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være

registreret i CPR med bopæl i Danmark.


Stk.3.

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter

dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.


Stk.4.

Skolens leder samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens

møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller repræsentanten

for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis

repræsentantens mødedeltagelse.


Om bestyrelsen og dens arbejde

§ 12

Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær, og fastsætter selv

sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.


Stk.2.

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent.


Stk.3.

Formanden indkalder mødedeltagerne og fremsender skriftlig dagsorden og relevante mødebilag

senest 4 dage forinden møderne til hele bestyrelsen.


Stk.4.

Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne. Der skrives beslutningsreferat, som underskrives og arkiveres i en protokol. Deltagerne er berettiget til kort at få sin afvigende mening

indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.


Stk.5.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved

almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller

brev. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§ 13

Et bestyrelsesmedlem, samt den tilsynsførende er inhabil i sager, hvori vedkommende eller

dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald.

I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig

forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, tilsynsførende, skolens leder og øvrige

ansatte.


Stk.2.

Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere

opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. “Lov om friskoler og private

grundskoler mv.” samt “Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.” I

tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet,

indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt

for resten af valgperioden.


§ 14

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for

undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne

vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen

af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i “Lov om friskoler og private

grundskoler mv.” og skolens vedtægter.


Stk.2.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen dels vælger tilsynsførende, dels fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn, jfr. § 4 stk. 2. og § 6 .


Stk.3.

Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.


Stk.4.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i

overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes

betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.


Stk.5.

Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller til

godkendelse på generalforsamling i henhold til vedtægtens § 7 stk. 1. Bestyrelsen fastsætter

størrelsen af kontingenter og skolepenge mm.

Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen

selv ønsker at træffe beslutning om.


Stk.6.

Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet

fastansat personale.


Stk.7.

Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger,

begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.


§ 15

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Medlemmer af

skolekredsen, forældrekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid krav på at få kendskab til

budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan

udstrække retten til indsigt i skolens forhold til andre. Oplysninger omfattet af bestemmelserne

om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.


Tegningsret

§ 16

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller én af disse i

forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives

prokura.

Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst

totredjedele af bestyrelsens medlemmer, jfr. § 7 stk.1.


Skoleleder

§ 17

Skolens leder ansættes og afskediges af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, skolekredsen, forældrekredsen og skolens

bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende

love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.


Stk.2.

Efter bestyrelsens retningslinier ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp

samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.


Stk.3.

Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under

bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.


Regnskab

§ 18

Regnskabsåret følger statens finansår.


Stk.2.

Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april, hvorefter det reviderede regnskab tilstilles

bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det godkendte regnskab

og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.


Vedtægtsændring

§ 19

Vedtægtsændringer kan kun foretages efter indstilling fra skolens bestyrelse.


Stk. 2.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.


Stk.3.

På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst

totredjedeles flertal.


Stk. 4.

Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst totredjedeles flertal.

Skolekredsen og forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom.


Nedlæggelse

§ 20

Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en generalforsamling. Beslutning om indstilling af nedlæggelse træffes med totredjedeles flertal. På generalforsamlingen skal mindst totredjedele af samtlige medlemmer stemme for ophævelsen. Opnås

sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling,

hvor den kan vedtages med totredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer. Jf. dog stk. 3.


Stk.2.

Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt gennemføres forudgående høring på en

generalforsamling.


Stk. 3.

• 20 stk. 1. gælder kun, når skolens bestyrelse fortsat har kompetence til at træffe beslutninger

om skolens fremtid. Skolekredsen og forældrekredsen skal som minimum orienteres skriftligt

om bestyrelsens beslutning og om grundlaget herfor. Orienteringen skal finde sted

umiddelbart efter beslutningen.


Stk.4.

Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommuner

meddelelse om skolens nedlæggelse.


Stk.5.

Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i

anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue

anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den

økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler,

herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.


Stk.6.

Mulige overskydende midler tilfalder Friskolefonden under Dansk Friskoleforening efter Undervisningsministeriets godkendelse.


§ 21

Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først

gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet. Vedtægten skal i original indsendes til

Undervisningsministeriet underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer, i tre eksemplarer.

Bestyrelsesmedlemmers navne og adresser skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå,

hvem der er formand og næstformand.


Således vedtaget på skolens generalforsamling i Lyne den 5/1-2005, og med efterfølgende

ændringer indføjet i maj, juli, august, september og oktober 2005, efter skriftligt krav fra

Undervisningsministeriet.


Revideret på generalforsamlingen 21. juni 2021.


Gitte Højberg Thrane, Formand
Kent H. Sørensen, Næstformand

Bjarne Vestergaard, Kasserer
Irene Høgsbro Ottosen, Sekretær
Ole Christensen
Lars K. Jespersen

Søren Schelde
Marianne Dahl, Dirigent