Lyne Friskole's vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution

Lyne Friskole

Hjemsted og formål


§ 1

Lyne Friskoleer en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringkjøbing-Skjern kommune, Region Midt. Skolens adresse er Glibstrupvej 4, Lyne, 6880 Tarm.

CVR-nr: 28 27 71 72.

Skolen er oprettet den 5/1-2005.

§ 2

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre rets­regler for friskoler og private grundskoler m.v.

Stk.2.
Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:

At være inspireret af den grundtvig – koldske skoletradition
At tilbyde undervisning fra børnehaveklassen til og med 8. klasse
At give undervisningen i grundfagene særlig prioritet.
At kunne samarbejde på tværs af klasserne.
Løbende evaluering af undervisningen og tilretning af de pædagogiske arbejdsmetoder
At arbejde for et tæt samarbejde mellem skole og, børnehave & SFO (Børnebo Lyne).
At skabe rammerne for livsglæde, læring, faglighed og leg i fællesskab mellem skole, forældre og elever – hvor elevernes trivsel og dannelse er en fælles opgave
At skolegangen skal ruste det enkelte barn – på baggrund af indtryk og udtryk – til at udvikle sig til et helt menneske, der med livsglæde og livsmod bevæger sig ud i livet.
Stk 3

Skolen kan – efter bestyrelsens beslutning – udvide med tilbud om pasning af børn i puljeordning og skolefritidsordning (SFO), i henhold til friskolelovens 36a.. Udvidelsen kan dog kun finde sted, såfremt puljepasningsinstitutionen Børnebo Lyne ophører med den ene eller evt. begge ovennævnte opgaver.

Skolens drift


§ 3

Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og fra andre med interesse for skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i “Lov om friskoler og private grundskoler mv.”

Stk.2.
Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved driften tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk.3.
Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i “Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Midlerne må ikke anbringes på konti, som andre end skolen har rådighed over.

Forældrekreds og skolekreds

§ 4

Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af “Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven, eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.

Stk.2.
Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med undervisningen i henhold til “Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet, jfr. § 6 og § 14 stk.2.

Stk.3.
Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene samt andre, som ønsker at støtte skolen. Alle nye med­lems­skaber skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen fast­sæt­ter kontin­gent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan ind­an­kes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt min­dre­tal i bestyrelsen.

§ 5

Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

Stk.2.
Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere § 11 stk.1.

Stk.3.
Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet af skolekredsen, såfremt medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som mindst 1 medlem af be­sty­relsen.

Tilsyn
§ 6

I henhold til § 4 stk. 2 udøver forældrekredsen det overordnede tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Under­visningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk.2.
Efter bestemmelserne i “Lov om friskoler og private grundskoler mv.” kan der desuden vælges en eller flere eksterne tilsynsførende til at varetage visse nærmere definerede tilsynsopgaver. Undlader forældrekredsen at vælge tilsynsførende, varetages tilsynet af kommunalbestyrelsen.

Stk.3.
Valg af tilsynsførende skal ske for højst fire år ad gangen. Valget sker på et særligt indkaldt valgmøde, der kan afholdes i forbindelse med generalforsamlingen. Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse af forældrekredsen til dette valgmøde. Valget skal gennemføres efter ministeriets bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Det skal af indkaldelsen fremgå, hvem bestyrelsen indstiller som tilsynsførende, idet ethvert forældrekredsmedlem på valgmødet kan foreslå andre kandidater. Ved valg af tilsynsførende kan kun medlemmer af forældrekredsen afgive stemme.

Stk.4.
De tilsynsførende, afgiver hvert år en skriftlig erklæring til skolens bestyrelse og forældrekredsen.

Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Stk. 5.

Så vidt muligt uddyber den eller de tilsynsførende den skriftlige erklæring ved en mundtlig beret­ning på skolens ordinære generalforsamling. I øvrigt skal tilsynsførende virke i henhold til de be­stem­­­melser, der til enhver tid er fastsat i “Lov om friskoler og private grundskoler mv.”

Generalforsamling
§ 7

Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med skolekredsen og forældre­kred­sen på gene­ral­for­sam­lin­gen. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.

Stk.2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i Lyne. Gene­ral­for­samlingen afholdes i perioden 1. marts – 30. april. Den indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev til skolekredsens og forældrekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering.
4. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Skolekredsens valg af suppleanter.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Stk.3.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til be­styrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for skolekredsen og forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen, jfr. også § 6 stk. 3. Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen.
Stk.4.
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær general­for­samling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 1/4 af forældre- og skolekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær general­for­sam­ling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.

§ 9

Beslut­ninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemme­fler­­­hed, med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jfr. § 19 og 20.

Stk.2.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.

Stk.3.
Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der under­skri­ves af dirigenten.

Bestyrelsens sammensætning
§ 10

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være forældre til børn på skolen.

Stk.2.
Bestyrelsen skal sammensættes af 2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 5 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen. Skolen har altså 2 vælgende organer, idet forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på et særligt møde, der afholdes i forbindelse med generalforsamlingen efter reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til dette særlige valgmøde.

Stk.3.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt, første gang med 3, efter foretagen lodtrækning.

Hvis dagsordenen for det vælgende organ indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de pågældende. Dagsordenen skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.

Stk.4.
Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de 2 forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på stemmer afgivet af forældre. Disse bestyrelses­medlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 5.

Genvalg kan finde sted.

Der vælges hvert år mindst 4 suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal vælges af og blandt forældrene. Valget gælder for 1 år.

Stk.6.
Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i bestyrelsen opretholdes, og et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene.Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk.

Stk. 7.

Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen.

§ 11

Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen.

Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisations, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

Stk.2.
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk.3.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for vare­ta­gel­sen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk.4.
Skolens leder samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller repræsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.

Om bestyrelsen og dens arbejde

§ 12

Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær, og fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald træder næst­for­man­den i formandens sted.

Stk.2.
Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent.

Stk.3.
Formanden indkalder mødedeltagerne og fremsender skriftlig dagsorden og relevante mødebilag senest 4 dage forinden møderne til hele bestyrelsen.

Stk.4.
Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne. Der skrives beslutningsreferat, som under­skri­ves og arkiveres i en protokol..Deltagerne er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Forman­­den drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Stk.5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 13

Et bestyrelsesmedlem, samt den tilsynsførende er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald.

I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, tilsynsførende, skolens leder og øvrige ansatte.

Stk.2.
Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. “Lov om friskoler og private grundskoler mv.” samt “Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.” I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.

§ 14

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i “Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og skolens vedtægter.

Stk.2.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen dels vælger tilsynsførende, dels fastsætter ret­nings­li­nier for forældrekredsens eget tilsyn, jfr. § 4 stk. 2. og § 6 .

Stk.3.
Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Be­sty­rel­sen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige øko­no­miske hensyn.

Stk.4.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.

Stk.5.
Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller til godkendelse på generalforsamling i henhold til vedtægtens § 7 stk. 1. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter og skolepenge mm.

Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk.6.
Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale.

Stk.7.

Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

§ 15

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Medlemmer af skolekredsen, forældrekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid krav på at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten til indsigt i skolens forhold til andre. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.

Tegningsret
§ 16

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller én af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.

Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst totredjedele af bestyrelsens medlemmer, jfr. § 7 stk.1.

Skoleleder
§ 17

Skolens leder ansættes og afskediges af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. Skole­le­deren har over for Undervisningsministeriet, skolekredsen, forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den dag­lige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og mini­ste­rielle forskrifter.

Stk.2.
Efter bestyrelsens retningslinier ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.

Stk.3.
Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under be­sty­relsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nød­ven­digt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

Regnskab
§ 18

Regnskabsåret følger statens finansår.

Stk.2.
Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april, hvorefter det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det godkendte regnskab og af­gi­ve en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

Vedtægtsændring
§ 19

Vedtægtsændringer kan kun foretages efter indstilling fra skolens bestyrelse.

Stk. 2.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende general­for­sam­lin­ger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk.3.
På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst totredjedeles flertal.
Stk. 4.

Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i mi­ni­steriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst totredjedeles flertal. Skolekredsen og forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom.

Nedlæggelse
§ 20

Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en general­for­­samling. Beslutning om indstilling af nedlæggelse træffes med totredjedeles flertal. På gene­ralforsamlingen skal mindst totredjedele af samtlige medlemmer stemme for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med totredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer. Jf. dog stk. 3.

Stk.2.
Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører in­sti­tu­tionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal be­sty­rel­sen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt gennemføres forudgående høring på en general­for­sam­ling.
Stk. 3.

20 stk. 1. gælder kun, når skolens bestyrelse fortsat har kompetence til at træffe beslutninger om skolens fremtid. Skolekredsen og forældrekredsen skal som minimum orienteres skriftligt om bestyrelsens beslutning og om grundlaget herfor. Orienteringen skal finde sted umiddelbart efter beslutningen.
Stk.4.
Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk.5.

Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk.6.
Mulige overskydende midler tilfalder Friskolefonden under Dansk Friskoleforening efter Under­vis­ningsministeriets godkendelse.

§ 21

Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet. Vedtægten skal i original indsendes til Under­vis­nings­ministeriet underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer, i tre eksemplarer. Bestyrelses­med­lem­mers navne og adresser skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og næstformand.

Således vedtaget på skolens generalforsamling i Lyne den 5/1-2005, og med efterfølgende ændringer indføjet i maj, juli, august, september og oktober 2005, efter skriftligt krav fra Undervisningsministeriet.
Revideret på generalforsamlingen 12 april 2008.